Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym zarząd WGSW Prime informuje, że:

1. Stowarzyszenie Wielicko-Gdowska Szkoła Walki Prime, NIP: 6832091275, REGON: 365417757, ul. św. Barbary 63, 32-020 Wieliczka, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w związku przynależnością do klubu WGSW Prime.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezes WGSW Prime, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego. Administrator danych informuje, że:

1. Przetwarzanie przez klub WGSW Prime dane osobowe członków klubu WGSW Prime oraz kandydatów na członków klubu WGSW Prime pochodzą wyłącznie od osób,których dotyczą.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie WGSW Prime. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu WGSW Prime albo z wystąpieniem z klubu WGSW Prime.

3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – mateusz.dylawerski@swprime.pl , tel: 530-857-853.

4. Pani/Pana dane osobowe:
a. podane w deklaracji członkowskiej, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
b. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu WGSW Prime wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
c. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu WGSW Prime, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa,a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
d. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
e. mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych,

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

6. W razie uznania, że przetwarzanie przez klub WGSW Prime dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).